DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tiêu đề Đơn vị thực hiện
1 Cấp đổi, cấp lại cho công dân đã được cấp Chứng minh nhân dân 12 số (nay là thẻ Căn cước công dân) nay chuyển đăng ký thường trú đến địa phương chưa triển khai cấp thẻ Căn cước công dân Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
2 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân Công an cấp huyện
3 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân Công an cấp huyện
4 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) Công an cấp huyện
5 Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) Công an cấp huyện
6 Cấp Chứng minh nhân dân (9 số) Công an cấp huyện
7 Xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp khi đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân Công an cấp huyện
8 Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
9 Xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp sau khi đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân Công an cấp huyện
10 Cấp đổi, cấp lại cho công dân đã được cấp thẻ Căn cước công dân nay chuyển đăng ký thường trú đến địa phương chưa triển khai cấp thẻ Căn cước công dân Công an cấp huyện
11 Cấp Chứng minh nhân dân (12 số) Công an cấp huyện
12 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Công an cấp huyện
13 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Công an cấp huyện
14 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Công an cấp huyện
15 Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
16 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
17 Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
18 Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
19 Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
20 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Công an cấp huyện
21 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật Công an cấp huyện
22 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Công an cấp huyện
23 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú không phải là khách sạn với Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
24 Xóa đăng ký thường trú Công an cấp huyện
25 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú là khách sạn với Công an cấp tỉnh qua mạng máy tính Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
26 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Công an cấp huyện
27 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
28 Cấp lại sổ hộ khẩu Công an cấp huyện
29 Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
30 Cấp đổi sổ hộ khẩu Công an cấp huyện
31 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
32 Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
33 Tách sổ hộ khẩu Công an cấp huyện
34 Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
35 Cấp lại hộ chiếu phổ thông Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
36 Đăng ký thường trú Công an cấp huyện
37 Cấp giấy xác nhận khai báo vũ khí thô sơ Công an cấp xã
38 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam tại Công an cấp xã Công an cấp xã
39 Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã Công an cấp xã
40 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật. Công an cấp xã
41 Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
42 Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
43 Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã Công an cấp xã
44 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
45 Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
46 Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
47 Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
48 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Công an cấp xã
49 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Công an cấp xã
50 Xóa đăng ký thường trú Công an cấp xã
51 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Công an cấp xã
52 Cấp lại sổ hộ khẩu Công an cấp xã
53 Cấp đổi sổ hộ khẩu Công an cấp xã
54 Tách sổ hộ khẩu Công an cấp xã
55 Đăng ký thường trú Công an cấp xã
56 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Công an cấp xã
57 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Công an cấp xã
58 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
59 Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
60 Cấp Chứng minh nhân dân (9 số) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
61 Xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp sau khi đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
62 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
63 Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
64 Xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp khi đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
65 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
66 Cấp lại Chứng minh nhân dân (12 số) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
67 Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
68 Đổi Chứng minh nhân dân (12 số) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
69 Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
70 Cấp Chứng minh nhân dân (12 số) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
71 Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
72 Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
73 Cấp giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
74 Cấp giấy xác nhận đăng ký vũ khí thô sơ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
75 Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy. Công an cấp huyện
76 Điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
77 Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy. Công an cấp huyện
78 Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
79 Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
80 Cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ Phòng Cảnh sát giao thông
81 Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
82 Cấp giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
83 Cấp giấy phép sửa chữa vũ khí Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
84 Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
85 Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
86 Cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
87 Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
88 Cấp phù hiệu kiểm soát cho xe ô tô mang biển số khu kinh tế - thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ vào hoạt động trong nội địa. Phòng Cảnh sát giao thông
89 Cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
90 Cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
91 Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên. Phòng Cảnh sát giao thông
92 Cấp giấy phép mua vũ khí thô sơ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
93 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Phòng Cảnh sát giao thông
94 Giải quyết thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
95 Đăng ký xe tạm thời Phòng Cảnh sát giao thông
96 Giải quyết thủ tục làm con dấu thứ hai và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
97 Giải quyết thủ tục làm con dấu có biểu tượng, chữ nước ngoài, tên viết tắt và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
98 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh. Phòng Cảnh sát giao thông
99 Giải quyết thủ tục làm lại con dấu và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
100 Giải quyết thủ tục đổi con dấu và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
101 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe Phòng Cảnh sát giao thông
102 Giải quyết thủ tục làm con dấu mới và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
103 Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh. Phòng Cảnh sát giao thông
104 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ (BV1) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
105 Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp tỉnh. Phòng Cảnh sát giao thông
106 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
107 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
108 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
109 Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp tỉnh. Phòng Cảnh sát giao thông
110 Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
111 Đăng ký, cấp biển số xe Phòng Cảnh sát giao thông
112 Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Bệnh binh tại Công an cấp tỉnh Phòng Tổ chức cán bộ
113 Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân Phòng Tổ chức cán bộ
114 Cấp hộ chiếu phổ thông Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
115 Thủ tục hành chính cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội