DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tiêu đề Đơn vị thực hiện
1 Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
2 Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
3 Cấp Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
4 Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
5 Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
6 Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
7 Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn Công an cấp xã
8 Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
9 Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
10 Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thô sơ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
11 Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
12 Cấp Giấy phép vận chuyển vũ khí tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
13 Cấp Giấy phép sửa chữa vũ khí tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
14 Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
15 Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
16 Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
17 Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
18 Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
19 Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
20 Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
21 Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
22 Cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
23 Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
24 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
25 Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
26 Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
27 Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
28 Cấp Giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
29 Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
30 Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
31 Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
32 Cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
33 Cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
34 Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
35 Cấp lại chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
36 Cấp đổi, cấp lại cho công dân đã được cấp Chứng minh nhân dân 12 số (nay là thẻ Căn cước công dân) nay chuyển đăng ký thường trú đến địa phương chưa triển khai cấp thẻ Căn cước công dân Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
37 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân Công an cấp huyện
38 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân Công an cấp huyện
39 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) Công an cấp huyện
40 Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) Công an cấp huyện
41 Cấp Chứng minh nhân dân (9 số) Công an cấp huyện
42 Xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp khi đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân Công an cấp huyện
43 Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
44 Xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp sau khi đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân Công an cấp huyện
45 Cấp đổi, cấp lại cho công dân đã được cấp thẻ Căn cước công dân nay chuyển đăng ký thường trú đến địa phương chưa triển khai cấp thẻ Căn cước công dân Công an cấp huyện
46 Cấp Chứng minh nhân dân (12 số) Công an cấp huyện
47 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện ở cấp huyện) Công an cấp huyện
48 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Công an cấp huyện
49 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Công an cấp huyện
50 Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
51 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
52 Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
53 Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
54 Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
55 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Công an cấp huyện
56 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật Công an cấp huyện
57 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Công an cấp huyện
58 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú không phải là khách sạn với Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
59 Xóa đăng ký thường trú Công an cấp huyện
60 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú là khách sạn với Công an cấp tỉnh qua mạng máy tính Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
61 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Công an cấp huyện
62 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
63 Cấp lại sổ hộ khẩu Công an cấp huyện
64 Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
65 Cấp đổi sổ hộ khẩu Công an cấp huyện
66 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
67 Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
68 Tách sổ hộ khẩu Công an cấp huyện
69 Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
70 Cấp lại hộ chiếu phổ thông Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
71 Đăng ký thường trú Công an cấp huyện
72 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam tại Công an cấp xã Công an cấp xã
73 Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã Công an cấp xã
74 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật. Công an cấp xã
75 Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
76 Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
77 Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã Công an cấp xã
78 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
79 Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
80 Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
81 Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
82 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Công an cấp xã
83 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Công an cấp xã
84 Xóa đăng ký thường trú Công an cấp xã
85 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Công an cấp xã
86 Cấp lại sổ hộ khẩu Công an cấp xã
87 Cấp đổi sổ hộ khẩu Công an cấp xã
88 Tách sổ hộ khẩu Công an cấp xã
89 Đăng ký thường trú Công an cấp xã
90 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Công an cấp xã
91 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Công an cấp xã
92 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
93 Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
94 Cấp Chứng minh nhân dân (9 số) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
95 Xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp sau khi đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
96 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
97 Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
98 Xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp khi đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
99 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
100 Cấp lại Chứng minh nhân dân (12 số) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
101 Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
102 Đổi Chứng minh nhân dân (12 số) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
103 Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
104 Cấp Chứng minh nhân dân (12 số) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
105 Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
106 Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy. Công an cấp huyện
107 Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy. Công an cấp huyện
108 Cấp phù hiệu kiểm soát cho xe ô tô mang biển số khu kinh tế - thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ vào hoạt động trong nội địa. Phòng Cảnh sát giao thông
109 Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên. Phòng Cảnh sát giao thông
110 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Phòng Cảnh sát giao thông
111 Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
112 Đăng ký xe tạm thời Phòng Cảnh sát giao thông
113 Đăng ký thêm con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
114 Giải quyết thủ tục làm con dấu có biểu tượng, chữ nước ngoài, tên viết tắt và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
115 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh. Phòng Cảnh sát giao thông
116 Đăng ký lại mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
117 Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
118 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe Phòng Cảnh sát giao thông
119 Đăng ký mẫu con dấu mới (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
120 Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh. Phòng Cảnh sát giao thông
121 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ (BV1) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
122 Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp tỉnh. Phòng Cảnh sát giao thông
123 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
124 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
125 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
126 Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp tỉnh. Phòng Cảnh sát giao thông
127 Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
128 Đăng ký, cấp biển số xe Phòng Cảnh sát giao thông
129 Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Bệnh binh tại Công an cấp tỉnh Phòng Tổ chức cán bộ
130 Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân Phòng Tổ chức cán bộ
131 Cấp hộ chiếu phổ thông Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh