Thủ tục Giải quyết thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra thông tin, văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ.

 - Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

Tiếp nhận hồ sơ, ghi đầy đủ nội dung thông tin tại Giấy biên nhận hồ sơ, sau đó giao trực tiếp Giấy biên nhận hồ sơ cho người được cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước cử đến nộp hồ sơ. Trường hợp nộp qua cổng thông tin điện tử thì gửi Giấy biên nhận hồ sơ qua địa chỉ thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, các nhân đã nộp hồ sơ trước đó.

 - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ:

Hướng dẫn cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước hoàn thiện theo nội dung thông tin quy định tại Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và giao trực tiếp Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho người được cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước cử đến nộp hồ sơ. Trường hợp nộp qua cổng thông tin điện tử thì gửi Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ qua địa chỉ thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, các nhân đã nộp hồ sơ trước đó.

   - Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện:

  Không tiếp nhận hồ sơ và nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ (gửi Thông báo về việc từ chối giải quyết hồ sơ nếu có yêu cầu trả lời bằng văn bản).

Bước 2: Căn cứ theo ngày hẹn trên Giấy biên nhận hồ sơ, cơ quan, tổ chức, cá nhân được cử đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.

Cách thức thực hiện - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – Công an tỉnh Bắc Ninh tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh (địa chỉ: Số 11A - Lý Thái Tổ - P. Suối Hoa - TP. Bắc Ninh). - Nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh theo địa chỉ http://dvc.bacninh.gov.vn/(trừ các văn bản, giấy tờ không được phép đăng tải qua hệ thống mạng theo quy định của pháp luật). Thời gian tiếp nhận hồ sơ:Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).
Thành phần số lượng hồ sơ

1. Hồ sơ đối với người được cử đến nộp hồ sơ: Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền, xuất trình Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

2. Hồ sơ đối với cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước: Văn bản quy định cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có chức năng cấp văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ có dán ảnh hoặc niêm phong tài liệu của cơ quan có thẩm quyền.

Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện - Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp; Đoàn đại biểu Quốc hội; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; - Cơ quan thuộc hệ thống tổ chức của bộ, ngành trung ương tại địa phương; - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị trực thuộc các cơ quan này; - Tòa án nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương; đơn vị trực thuộc các cơ quan này; - Công an tỉnh; Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Công an xã, phường, thị trấn; đơn vị trực thuộc các cơ quan này; - Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh; Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện; Trại tạm giam thuộc Công an tỉnh; đơn vị trực thuộc các cơ quan này; - Cơ quan An ninh điều tra; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện; Đơn vị trực thuộc các cơ quan này; - Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở; - Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện; - Cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị trực thuộc các cơ quan, tổ chức này; - Cơ quan thuộc hệ thống tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức tôn giáo, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập hoặc cấp giấy phép hoạt động, tổ chức trực thuộc các cơ quan, tổ chức này; - Tổ chức kinh tế do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập hoặc cấp giấy đăng ký hoạt động hoặc cấp giấy phép hoạt động và các tổ chức trực thuộc; - Tổ chức nước ngoài không có chức năng ngoại giao do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương cấp giấy phép hoạt động; - Ủy ban bầu cử ở cấp tỉnh, Ủy ban bầu cử ở cấp huyện, Ủy ban bầu cử ở cấp xã, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, Tổ bầu cử; - Tổ chức khác do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập hoặc cấp giấy phép hoạt động; - Một số trường hợp theo ủy quyền của cơ quan đăng ký mẫu con dấu quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP.
Cơ quan thực hiện Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.
Lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai  
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước chỉ được đăng ký sử dụng con dấu khi đã có quy định về việc được phép sử dụng con dấu trong văn bản quy phạm pháp luật hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền; phải đăng ký mẫu con dấu trước khi sử dụng.

    - Việc sử dụng con dấu có hình Quốc huy phải được quy định tại luật, pháp lệnh, nghị định hoặc quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức hoặc được quy định trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

Cơ sở pháp lý

 

- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu.

- Thông tư 44/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 quy định về mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức và chức danh nhà nước.

- Thông tư 45/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu.