Thủ tục Xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp sau khi đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân
Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.
Bước 2: Nộp hồ sơ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện.
Bước 3: Nhận kết quả.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Công an nơi đã cấp Chứng minh nhân dân.
Thành phần số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ:
a) Văn bản đề nghị
b) Chứng minh nhân dân;
c) Sổ hộ khẩu
     + Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết - 03 ngày (không kể ngày nghie, lễ, tết) đối với trường hợp công dân xuất trình đầy đủ, giấy tờ, thông tin hợp lệ và hồ sơ không phải tra cứu; - 10 ngày (không kể ngày nghie, lễ, tết) đối với trường hợp hồ sơ phải tra cứu trong phạm vi tỉnh. - 15 ngày (không kể ngày nghie, lễ, tết) đối với trường hợp hồ sơ phải tra cứu ngoài phạm vi tỉnh.
Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam đã được đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân hoặc mất giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân đã được cấp.
Cơ quan thực hiện Công an cấp huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân.
Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai  
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

+ Thông tư số 05/2014/TT-BCA ngày 22/01/2014 của Bộ Công an quy định biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý Chứng minh nhân dân;
+ Thông tư số 18/2014/TT-BCA ngày 29/4/2014 của Bộ Công an hướng dẫn việc thu, nộp và xử lý Chứng minh nhân dân khi công dân đổi Chứng minh nhân dân.

+ 1095/C72-P3 ngày 01/12/2014 của Cục CSĐKQLCT và DLQG về DC v/v hướng dẫn xác nhận số CMND cũ (9 số) khi làm thủ tục cấp CMND (12 số)

+ Công văn số 735/C72-P3 ngày 24/5/2018 của Cục CSĐKQLCT và DLQG về DC hướng dẫn về thời gian, thủ tục giải quyết cấp giấy xác nhận số CMND.