THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÂN CẤP CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ XE

Đăng vào 19/05/2022
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an về việc phân cấp công tác đăng ký xe ô tô, mô tô cho Công an cấp huyện, Công an cấp xã theo Thông tư số 15/2022/TT- BCA ngày 06/4/2022 của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 21/5/2022.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an về việc phân cấp công tác đăng ký xe ô tô, mô tô cho Công an cấp huyện, Công an cấp xã theo Thông tư số 15/2022/TT- BCA ngày 06/4/2022 của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 21/5/2022.

Căn cứ vào kết quả khảo sát Công an các huyện, thành phố và Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có số lượng đăng ký mới trung bình 3 năm liền gần nhất từ 250 xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trở lên trong 01 năm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường thú tại địa bàn cấp xã. Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo việc phân cấp đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ kể từ ngày 21/5/2022 như sau:

1. Phân cấp đăng ký xe ô tô, xe máy kéo, rơmoóc, sơ mi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên:

a) Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đăng ký xe ô tô, xe máy kéo, rơmoóc, sơ mi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại tỉnh Bắc Ninh và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa bàn thành phố Bắc Ninh.

b) Công an các huyện, thành phố (trừ Công an thành phố Bắc Ninh) đăng ký, cấp biển số các loại xe ô tô, xe máy kéo, rơmoóc, sơ mi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa phương mình.

2. Phân cấp công tác đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên:

a) Công an các huyện, thành phố đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình, trừ các trường hợp quy định tại điểm b, khoản 2 điều này.

b) Công an 61 xã, phường đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại tại địa phương mình (địa bàn cấp xã), cụ thể:

- Thành phố Từ Sơn có 09 phường: Phường Châu Khê, Đồng Nguyên, Đình Bảng, Tương Giang, Tam Sơn, Hương Mạc, Đồng Kỵ, Tân Hồng, Phù Chẩn.

- Huyện Lương Tài có 05 xã: xã An Thịnh, Phú Hòa, Quảng Phú, Trung Chính, Trung Kênh,.

- Huyện Gia Bình có 08 xã: xã Xuân Lai, Đại Bái, Lãng Ngâm, Song Giang, Nhân Thắng, Đại Lai, Vạn Ninh, Đông Cứu.

- Huyện Yên Phong có 10 xã: xã Dũng Liệt, Đông Phong, Hòa Tiến, Long Châu, Tam Đa, Tam Giang, Thụy Hòa, Yên Phụ, Yên Trung, Văn Môn.

- Huyện Quế Võ có 08 xã: xã Phương Liễu, Đại Xuân, Nhân Hòa, Ngọc Xá, Đào Viên, Bồng Lai, Chi Lăng, Việt Hùng.

- Huyện Thuận Thành có 13 xã: xã An Bình, Đại Đồng Thành, Đình Tổ, Gia Đông, Hoài Thượng, Mão Điền, Nghĩa Đạo, Ngũ Thái, Nguyệt Đức, Ninh Xá, Trạm Lộ, Trí Quả, Xuân Lâm.

- Huyện Tiên Du có 08 xã: xã Phú Lâm, Liên Bão, Lạc Vệ, Tân Chi, Đại Đồng, Hoàn Sơn, Tri Phương, Việt Đoàn.

Đối với xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện): Nhân dân tại 61 xã, phường nêu trên đến trụ sở Công an xã, phường nơi thường trú để đăng ký. Đối với các xã, phường, thị trấn còn lại đăng ký tại Công an các huyện, thành phố nơi thường trú./.

Phòng Cảnh sát giao thông