Đảng bộ Công an tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 01 của Bộ Chính trị

Đăng vào 13/05/2022
Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Chi, Đảng bộ trực thuộc và Đảng bộ Công an cấp huyện tổ chức triển khai việc học tập và làm theo Bác với nhiều nội dung, hình thức, cách làm ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao, qua đó tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng.

Bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy Bắc Ninh và Đảng ủy Công an Trung ương về triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên đề toàn khóa, Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an tỉnh đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các chương trình, kế hoạch gắn với việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của BCH Trung ương, Ban Bí thư, Bộ Chính trị khóa XIII và các quy định về trách nhiệm nêu gương, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ", phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" hàng năm, để triển khai thực hiện sâu rộng đến toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sỹ (CBCS), đoàn viên, hội viên trong toàn lực lượng.

Sau 1 năm thực hiện Kết luận số 01, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy các cấp, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh thường xuyên đưa nội dung thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa và Chuyên đề hằng năm trở thành một nội dung quan trọng trong nghị quyết, kế hoạch công tác Công an hàng năm, trong đó, đã tập trung làm tốt việc xây dựng kế hoạch, tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện đến toàn thể CBCS, 100% cán bộ, đảng viên đăng ký học tập và làm theo Bác, trong đó đề ra phương hướng phấn đấu thiết thực, cụ thể, có mốc thời gian rõ ràng.

Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đều nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, trong đó đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị, địa phương. Khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”…

Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương thường xuyên quan tâm rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tinh thần vì Nhân dân phục vụ, qua đó, mỗi CBCS nâng cao ý thức trách nhiệm, hình thành tác phong, lề lối làm việc văn minh, lịch sự, thân thiện, được cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, điển hình: phòng PC06, PC07, Công an huyện Tiên Du,…

Kế thừa những kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an tỉnh đã lựa chọn những nội dung trọng tâm, đột phá phù hợp với tình hình thực tiễn để tập trung chỉ đạo, đề ra giải pháp ngay từ cơ sở, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm là công tác đảm bảo ANTT phục vụ Đại hội XIII của Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Năm 2022, Đảng ủy Công an tỉnh tập trung chỉ đạo 03 công tác trọng tâm, đột phá: trong đó, chú trọng xây dựng Công an cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực giải quyết hiệu quả tình hình an ninh, trật tự ngay tại cơ sở.

Cùng với đó, Đảng ủy Công an tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, với phương châm “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng, toàn hệ thống chính trị làm công tác tuyên truyền”, nhằm đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng phù hợp với từng đối tượng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.

Công tác thông tin, tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị được chú trọng, thực hiện thường xuyên, có hiệu quả gắn với việc tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ"; đồng thời, thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, của đất nước, của tỉnh và của ngành cho CBCS.

 Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện và công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận 01 gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương cũng như các văn bản về công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở.

Với việc triển khai đồng bộ, thường xuyên các biện pháp trên đã tạo sức lan toả lớn, không khí thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng Công an tỉnh về học tập, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những việc làm cụ thể, thiết thực, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, được Hội đồng thi đua – khen thưởng các cấp khen thưởng.

Nhận thức đúng đắn và vận dụng sáng tạo, linh hoạt việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ" chính là nền tảng, là yếu tố cốt lõi để lực lượng Công an tỉnh không ngừng cố gắng, nỗ lực, đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn, xứng đáng là thanh bảo kiếm bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân.

Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị