Hội nghị trực tuyến quán triệt công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở trong CAND

Đăng vào 14/04/2022
Sáng nay, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị quán triệt công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở trong CAND. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở Bộ Công an dự và chỉ đạo tại hội nghị. Tại điểm cầu Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở Công an tỉnh chủ trì.

Hội nghị đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thành phần, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an; trình bày Báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở trong CAND (từ năm 2016 đến năm 2021); khái quát nhận thức chung về thực hiện dân chủ ở cơ sở và quán triệt nội dung cơ bản 15 thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong CAND. 

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cần thực hiện tốt công tác nắm tình hình thực hiện dân chủ ở cơ sở để kịp thời tham mưu Đảng, Nhà nước, Chính phủ, chính quyền địa phương ban hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Các đơn vị thực hiện nghiêm túc Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ; triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tăng cường tuyên truyền về thực hiện dân chủ ở cơ sở trong CAND để Nhân dân hiểu, giúp đỡ và giám sát lực lượng CAND thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trên lĩnh vực an ninh trật tự.

 Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số khi thực hiện dân chủ cơ sở trong CAND. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện những quy định dân chủ ở cơ sở trong CAND; có tổng kết, khen thưởng cũng như kịp thời phát hiện, uốn nắn, phòng ngừa những sai phạm của cán bộ chiến sỹ.

 Tại điểm cầu Công an tỉnh Bắc Ninh, tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng, Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc những nội dung đã được quán triệt tại Hội nghị. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo thực thực hiện dân chủ ở cơ sở của Công an các đơn vị, địa phương củng cố, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Công an các cấp; Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế, quy trình công tác, các quy định về thực hiện dân chủ để phổ biến, quán triệt CBCS thực hiện nghiêp túc, đúng điều lệnh CAND; Tăng cường thực hiện cải cách hành chính theo hướng đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ, giấy tờ, tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức trong thực hiện. Tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân, kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc nảy sinh; Động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện tốt./.

Phòng Công tác đảng và công tác chính trị