Kiên quyết đấu tranh với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Đăng vào 22/02/2022
Bắc Ninh hiện có trên 39 cơ sở thờ tự trong Công giáo và 613 cơ sở thờ tự trong Phật giáo. Những năm qua, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản ổn định, sinh hoạt tôn giáo thuần túy. Chức sắc, chức việc tôn giáo, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, đồng bào có đạo và nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo...

Tuy nhiên, những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện có các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật, như "Ngọc phật Hồ Chí Minh", "Pháp Luân Công", "Ân điển cứu rỗi", "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ", "Thanh Hải vô thượng sư", “NHất quán đạo”... Các hoạt động này đã có tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Các đối tượng cầm đầu lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo để truyền bá, lôi kéo người tin theo; thực hiện các hành vi mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, lệch lạc về văn hóa, xâm hại đạo đức xã hội, gây mất đoàn kết đối với các tôn giáo truyền thống và giữa những người có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.

Hoạt động của các tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật còn tạo cơ hội để các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền và tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, kích động tư tưởng ly khai nhằm chống phá chính quyền, gây bất ổn về tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng đã đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời hàng chục vụ việc liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật. Trong thời gian tới, để chủ động đấu tranh với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục quan tâm công tác tuyền truyền chính sách, pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở vùng đồng bào có đạo.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng lực lượng nòng cốt, vận động chức sắc, đồng bào có đạo, nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tập hợp người có đạo tham gia các tổ chức đoàn thể; quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo truyền thống; thường xuyên tuyên truyền nhân dân cảnh giác với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật; với âm mưu chống phá của các thế lực thù địch xuyên tạc vấn đề nhân quyền, tôn giáo, dân tộc, đặc biệt là trên mạng xã hội. 

Phòng An ninh nội địa