Nhận diện và đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn hoạt động lợi dụng pháp luân công nhằm chống phá đảng, nhà nước của các thế lực thù địch, phản động (phần 5)

Đăng vào 11/02/2022
Đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, hoạt động lợi dụng Pháp luân công

Để phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, hoạt động lợi dụng Pháp luân công nhằm chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động hiện nay, mọi công dân Việt Nam cần cảnh giác để không bị mắc mưu kẻ xấu trở thành công cụ của tổ chức tà giáo này; đồng thời, kiên quyết đấu tranh, vạch trần luận điệu tuyên truyền và các hoạt động của những kẻ lợi dụng Pháp luân công để chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đồng thời, các cấp chính quyền, cơ quan, ban, ngành cần thực hiện các nội dung:

- Quán triệt nghiêm túc các quan điểm, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo nói chung, đối với Pháp luân công nói riêng. Nhận thức đúng bản chất phản khoa học, phản văn hóa, phản xã hội của Pháp luân công; nêu cao tinh thần cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn, hoạt động lợi dụng Pháp luân công để chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch. Không tham gia Pháp luân công hoặc tiếp tay, cổ vũ, tuyên truyền Pháp luân công, tham gia vào các hoạt động ảnh hưởng tới an ninh, trật tự; không tham gia vào các hoạt động mê tín dị đoan khác.

- Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật Nhà nước, đặc biệt là Luật An ninh mạng, không truy cập vào các trang thông tin phản động và các trang mạng xã hội tuyên truyền, kêu gọi ủng hộ Pháp luân công; không đăng tải, in ấn, tán phát, chia sẻ, bình luận cổ vũ, tuyên truyền các nội dung tài liệu về Pháp luân công trên mạng internet. Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa ở khu dân cư; tăng cường luyện tập thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe lành mạnh theo quy định.

- Tích cực tham gia tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân; tuyên truyền cho người thân trong gia đình, bạn bè nhận thức đúng về bản chất của Pháp luân công và âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nâng cao ý thức cảnh giác, không tin, làm theo sự kích động, lôi kéo của Pháp luân công và các đối tượng xấu tham gia vào hoạt động vi phạm pháp luật. Phát huy trách nhiệm, tích cực đấu tranh phê phán bản chất phản khoa học, phản văn hóa, phản xã hội, các quan điểm sai trái ủng hộ Pháp luân công, vạch mặt âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của các đối tượng xấu và các thế lực thù địch lợi dụng Pháp luân công để gây mất an ninh, trật tự, chống phá Đảng, Nhà nước.

 

 

Phòng An ninh nội địa