Nhận diện và đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn hoạt động lợi dụng pháp luân công nhằm chống phá đảng, nhà nước của các thế lực thù địch, phản động (phần 1)

Đăng vào 07/02/2022
Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, tạo điều kiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, trong đó có cả người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

 Tuy nhiên, bên cạnh những tôn giáo đã được Nhà nước ta công nhận như: Phật giáo, Thiên chúa giáo, Cao Đài, Hòa Hảo…, các thế lực thù địch đã tìm cách hình thành, phát triển các tà đạo khác như: Tin lành Đề Ga, Thanh Hải Vô Thượng Sư, Hà Mòn, Pháp Luân Công…nhằm truyền bá những đức tin phản khoa học, phản văn hóa và chuẩn mực chung về đạo đức, lối sống ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội, gây tâm lý bức xúc, hoang mang trong một bộ phận quần chúng và tín đồ các tôn giáo. Đặc biệt, thông qua hoạt động của các tà đạo, các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kích động tư tưởng ly khai, hình thành các lực lượng đối lập với Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Phòng An ninh nội địa