Tác động tiêu cực của “hiện tượng tôn giáo mới” Đổi với lĩnh vực chính trị

Đăng vào 21/01/2022
Hoạt động truyền đạo của các “hiện tượng tôn giáo mới” làm phưong hại đến chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo, gây khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước, quản lý xã hội. Chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cũng như quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân. Các tôn giáo đều có quyền hoạt động bình thường theo quy định của pháp luật và bình đẳng trước pháp luật.

Quan điểm chính sách tôn giáo của Đảng nhằm tăng cường đoàn kết đồng bào các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu “dân giu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Theo tinh thần đó, các hoạt động truyền đạo trái phép và tà đạo không những gây nhiều hậu quả tai hại cho lợi ích của xã hội, của Nhân dân mà còn cả cho sự hoạt động bình thường của tín ngưỡng, tôn giáo đã được Nhà nước công nhận.

Việc tập trung đông người ở nơi công cộng, phát tán kinh sách, chữa bệnh khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận của “hiện tượng tôn giáo mới” là thực hiện không đúng quy định pháp luật, phương hại đến chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo, gây khó khăn cho quản lý nhà nước, quản lý xã hội.

Nhận thức của những người theo “hiện tượng tôn giáo mới” đôi khi thái quá và sai lệch về Đảng và Nhà nước, do đó họ dễ bị các thế lực xấu lợi dụng, xúi giục, dẫn đến hành vi chống đối, làm mất uy tín cúa Đảng, gây phương hại sự ổn định chính trị, ảnh hưởng đến khối đoàn kết cộng đồng các dân tộc, đến sự lãnh đạo, quản lý xã hội của Đảng, Nhà nước, làm cho hệ thống chính trị cơ sở giảm hiệu lực, mất uy tín, thậm chí một số “hiện tượng tôn giáo mới” bị biến thành công cụ của các thế lực thù địch, nhận sự chỉ đạo, hỗ trợ về vật chất, tinh thần của các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước.

Phòng An ninh nội địa