Nhận diện hoạt động của tổ chức Thanh Hải vô thượng sư

Đăng vào 07/01/2022
Phần 2: Phương pháp tu tập mang đậm màu sắc mê tín dị đoan

Phương pháp tu của THVTS như sau: Đầu tiên người truyền dạy Pháp môn quán âm (là một phương pháp tu thiền mượn danh nghĩa Phật giáo do Thanh Hải vô thượng sư sáng lập ra) dặn dò người tu không được phép truyền dạy cho người khác. Chỉ có Minh sư (Thanh Hải) hoặc những người làm sứ giả cho Minh sư thì mới được truyền pháp và điển lực “Tâm ấn” là của Minh sư chứ không phải là của người dạy. Người tu ngồi với bất kỳ tư thế nào cảm thấy thoải mái, nhắm mắt lại và tập trung vào giữa tráng mà Thanh Hải gọi là mắt trí tuệ và phóng tầm nhìn vào một điểm cố định như một màn hình trước mặt . Mật niệm chậm rãi tên các vị Phật, vị Thánh nào mà bạn yêu thích. Nhưng người ta khuyến khích bạn niệm: “Nam mô Thanh Hải vô thượng sư” thì sẽ tốt hơn cả. Trong quá trình thiền, người tu có thể thấy các điểm sáng, ánh sáng ngôi sao, ánh sáng đèn điện… và có thể thấy hình ảnh như ma, quỷ, Phật, Chúa..nên người tu phải làm theo hướng dẫn sau gọi là “Bản đồ”: Nếu gặp cảnh tượng đáng sợ thì người tu niệm Phật, Chúa, hoặc niệm “Nam mô Thanh Hải vô thượng sư” để được cứu giúp . Nếu gặp các vị Chúa, Thánh, Thần thì có thể đàm đạo, hỏi chuyện họ nhưng phải phân biệt thật giả trước khi giao tiếp và đặc biệt không được bái lạy hay cầu xin họ điều gì cả. Để được truyền bí pháp người tu phải cam kết ăn chay trường và giữ 5 giới nhà Phật và ngồi thiền ít nhất mỗi ngày 2 tiếng rưỡi. Đồng thời nên đi “Cộng tu”, ngồi thiền chung với đồng tu.

Phòng An ninh nội địa