Hội thảo khoa học "Tư duy mới về bảo vệ an ninh quốc gia theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam"

Đăng vào 08/12/2021
Chiều 07/12/2021, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học "Tư duy mới về bảo vệ an ninh quốc gia theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam". Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu Bộ Công an, Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo. Dự tại điểm cầu Công an tỉnh có Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã làm rõ những nhận thức, tư duy mới trong bảo vệ ANQG thể hiện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; cơ hội, thách thức của Việt Nam trong bảo vệ ANQG hiện nay; chỉ rõ từng vấn đề hiện hữu, tiềm ẩn đặt ra cho công tác bảo vệ ANQG... Đồng thời, đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm thực tiễn, những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân khách quan, chủ quan làm nảy sinh khó khăn, vướng mắc trong bảo vệ ANQG. Từ đó, đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quán triệt quan điểm của Đảng vào sự nghiệp bảo vệ ANQG trong bối cảnh tình hình mới.

Hội thảo khoa học "Tư duy mới về bảo vệ ANQG theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam" được tổ chức nhằm tiếp tục thực hiện sâu sắc hơn nữa Chỉ thị số 01 ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đánh giá kết quả quán triệt của ngành Công an sau gần 01 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cũng như làm rõ sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị: Các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, nội dung cốt lõi và vấn đề mới nêu tại Đại hội XIII về quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tình hình, nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình hiện nay; Công an các đơn vị, địa phương cần tham mưu cấp ủy, chính quyền các địa phương và phối hợp các cơ quan tổ chức thực hiện hiệu quả những quan điểm cơ bản, nội dung cốt lõi và vấn đề mới về ANQG, bảo vệ ANQG, củng cố tiềm lực ANQG, xây dựng lực lượng Công an nhân dân đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; Các cơ quan nghiên cứu, các cơ sở đào tạo, giảng dạy lý luận chính trị trong Công an nhân dân căn cứ các nội dung thống nhất về tư duy, nhận thức mới của Đảng về ANQG và bảo vệ ANQG, tiếp tục cập nhật, bổ sung, hoàn thiện chương trình, hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy lý luận chính trị, xây dựng các chương trình, đề tài nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị