Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW, hướng dẫn số 01-HD/TW và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, BCH TW Đảng khoá XIII

Đăng vào 15/10/2021
Hôm nay, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Đồng chí Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên BCH TW Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội.

Tại hội nghị, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên BCH TW Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.  Theo đó, sau 3 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận, góp ý cụ thể vào các báo cáo: Tình hình kinh tế- xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương; kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm… Đại diện lãnh đạo Cục Công tác Đảng đã quán triệt những điểm mới của Quy định số 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng...

Kết luận hội nghị, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên BCH TW Đảng, Phó Bí thư đảng uỷ Công an trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị, đảng bộ các cấp quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nội dung cơ bản về kết quả Hội nghị Trung ương 4, khoá XIII, Quy định số 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng. Trong quá trình quán triệt cần gắn với yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; xác định rõ nhận thức, quyết tâm và trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, cũng như cá nhân các cán bộ, chiến sĩ đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an, đồng thời yêu cầu công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm những nội dung đã được tiếp thu, quán triệt tại Hội nghị.

Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị