Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Đăng vào 12/10/2021
Ngày 11/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW4, khóa XIII. Hội nghị trực tuyến được kết nối với điểm cầu Trung ương tại điểm cầu chính của tỉnh và 10 điểm cầu tại các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Dự tại điểm cầu Công an tỉnh có Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII). Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương đã cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước năm 3 năm 2022 - 2024; về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5.

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung đề nghị các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, khẩn trương tổ chức thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) đến cán bộ, đảng viên bằng hình thức phù hợp; chủ động xây dựng Dự thảo Chương trình hành động, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết; rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ còn lại của năm 2021 để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra;Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và mỗi địa phương, đơn vị.

Phòng Công tác đảng và công tác chính trị