Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đáp ứng sự nghiệp cách mạng của dân tộc trong giai đoạn mới.

Đăng vào 13/06/2021
Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Đại tá Bùi Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì, cùng dự có đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

5 năm qua, thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII đạt được nhiều kết quả quan trọng, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên, tạo thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội.

Việc xây dựng cam kết, kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương được triển khai đồng bộ, sâu rộng, ngày càng trở thành việc làm chủ động, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị.....

Qua 5 năm, có hơn 300 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều điển hình được tôn vinh.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta, trước hết là các tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước và cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân. Trong thời gian tới, các cấp uỷ đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị cần phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghiêm túc, tự giác thực hiện một cách có hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ đã được chỉ ra tại Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 mới đây của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt 3 vấn đề: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Buổi chiều, hội nghị được đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Nội dung chuyên đề gồm 2 phần: Phần thứ nhất: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phần thứ hai: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh, Bí thư Tỉnh uỷ Đào Hồng Lan yêu cầu cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, sinh hoạt chuyên đề đảm bảo các nội dung cốt lõi của Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05; nội dung chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021. Đặc biệt là quán triệt sâu sắc bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị. Trong bối cảnh Bắc Ninh đang đối mặt với dịch Covid-19, các cấp uỷ cần phát huy cách làm sáng tạo, đưa ra những giải pháp thiết thực cụ thể, gắn việc học tập Bác với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Cấp ủy các cấp tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05, phát động các phong trào thi đua nhằm phát huy sự tham gia, các việc làm sáng tạo của người dân, đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; kết hợp tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tập trung thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, xây dựng và hoàn thành các nhiệm vụ công tác năm 2021.

Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị