Thông báo về việc giải quyết cấp lại hộ chiếu

Đăng vào 07/05/2021
Sau khi thực hiện chủ trương ngừng cấp CCCD gắn mã vạch và CMND 09 số để triển khai cấp CCCD gắn chíp điện tử trên phạm vi toàn quốc, theo đó:

1. Đối với những trường hợp trước đây đã được cấp hộ chiếu (có số CMND, CCCD) nay đề nghị cấp lại hộ chiếu để xuất cảnh mà CMND, CCCD bị mất, bị hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng nhưng chưa được cấp lại thì phòng PA08 sẽ tiếp nhận hồ sơ, báo cáo Cục A08 xem xét giải quyết cấp lại hộ chiếu.

Đây là giải pháp linh hoạt nhằm giải quyết nhu cầu xuất nhập cảnh của công dân trong khi thực hiện chủ trương ngừng cấp CCCD gắn mã vạch và CMND 09 số, chỉ áp dụng thực hiện từ nay đến ngày 01/7/2021.

2. Đối với những trường hợp: (1). người đủ 14 tuổi trở lên đề nghị cấp lại hộ chiếu nhưng chưa được cấp CMND, CCCD; (2) người đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu nhưng chưa được cấp CMND, CCCD hoặc đã được cấp CMND, CCCD mà bị mất, hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng thì vận động, giải thích cho công dân chấp hành chủ trương của Chính phủ về việc cấp CCCD có gắn chíp điện tử. Phòng PA08 không tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu của công dân trong trường hợp này.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh