Dừng việc tiếp nhận hồ sơ cấp Chứng minh nhân dân 9 số từ ngày 22/01/2021

Đăng vào 25/01/2021
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an các huyện, thị xã, thành phố dừng thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ cấp Chứng minh nhân dân 9 số (CMND) bắt đầu từ ngày 22/01/2021, để chuyển sang cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử (CCCD).

Về thu lệ phí cấp CCCD: Ngày 29/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an ninh xã hội ứng phó dịch bệnh Covid-19, theo đó mức thu lệ phí cấp CCCD từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/6/2021 bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp CCCD. Như vậy trong giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/6/2021, mức thu lệ phí cấp CCCD như sau:

 Công dân chuyển từ CMND 9 số, CMND 12 số sang cấp thẻ CCCD: 15.000đ/ thẻ CCCD;

 Đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng, không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ khi công dân có yêu cầu: 25.000đ/ thẻ CCCD;

 Cấp lại thẻ CCCD khi bị mất thẻ CCCD, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam: 35.000đ/ thẻ CCCD.

Công an tỉnh Bắc Ninh trân trọng thông báo.

Công an tỉnh Bắc Ninh