Lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản là phương tiện xe môtô, xe máy điện cũ đã qua sử dụng, vi phạm hành chính bị tịch thu

Đăng vào 28/10/2020
Lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản là phương tiện xe môtô, xe máy điện cũ đã qua sử dụng, vi phạm hành chính bị tịch thu.

Căn cứ điều 56, Luật đấu giá tài sản năm 2016;
Căn cứ Quyết định số 2291/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của ông Nguyễn Song Hà - Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu;

Căn cứ biên bản định giá tài sản số 03/BB-ĐGKĐ ngày 26/10/2020 của Hội đồng định giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà Nước thành phố Bắc Ninh;

Hội đồng định giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà Nước thành phố Bắc Ninh lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản là 62 phương tiện xe môtô, xe máy điện cũ đã qua sử dụng, vi phạm hành chính bị tịch thu, có giá khởi điểm là: 46.850.000đồng (Bốn mươi sáu triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng).

Giá trên chưa bao gồm các loại phí, lệ phí, chi phí vận chuyển, tháo dỡ, di dời ... các loại phí, lệ phí, chi phí trên do người trúng đấu giá chi trả.

I. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Hồ sơ pháp lý: Có ngành nghề, chức năng chuyên ngành về đấu giá tài sản theo quy định.

2. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá tài sản:

- Có đủ phòng làm việc, hội trường đấu giá.

- Máy móc thiết bị văn phòng đầy đủ (máy tính, máy in, máy phô tô, máy chiếu, bàn ghế …)

c) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả:

- Công khai thông tin đấu giá trên phương tiện thông tin.

- Niêm yết thông báo đấu giá.

- Tổ chức bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá.

- Tổ chức cho khách hàng xem tài sản.

- Thu, chi tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá.

- Tổ chức cuộc đấu giá.

- Báo cáo kết quả đấu giá.

- Chuyển trả tiền đặt trước của người trúng đấu giá vào Ngân sách nhà nước theo quy định.

d) Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực đấu giá tài sản:

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có từ 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

- Có từ 4 đấu giá viên trở lên.

- Có từ 5 hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản trở lên.

e) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp:

- Thù lao dịch vụ đấu giá phù hợp.

- Chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

g) Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

II. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:

- Thời gian: Từ ngày 29/10/2020 đến hết ngày 02/11/2020 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Nộp trực tiếp tại trụ sở Công an thành phố Bắc Ninh.

- Địa chỉ số 90, đường Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Điện thoại: 02223.821268.

- Lưu ý: Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu và chứng minh thư nhân dân. Không trả lại hồ sơ cho các tổ chức đã nộp hồ sơ.

Trân trọng!

Công an Thành phố Bắc Ninh