Tích cực triển khai Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Đăng vào 22/06/2020
Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Chính phủ giao cho Bộ Công an là cơ quan chủ quản là 01 trong 06 cơ sở dữ liệu quốc gia cần được ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử. Thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiến độ và thời gian theo quy định. Đến nay đã cơ bản hoàn thành việc thu thập thông tin dữ liệu dân cư trên địa bàn tỉnh đồng thời tiếp tục tăng cường rà soát, cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa thông tin dân cư, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ theo yêu cầu của Bộ Công an.

Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo sự thống nhất, chính xác thông tin cơ bản về dân cư; tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm giấy tờ cho công dân. Cơ sở dữ liệu quốc gia được hoàn thiện sẽ xóa bỏ tình trạng công dân phải sử dụng nhiều loại giấy tờ; mỗi công dân sẽ được cấp 01 mã số định danh cá nhân để truy xuất thông tin của bản thân và giải quyết các thủ tục hành chính. Trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, lực lượng Công an có nhiệm vụ xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thu thập thông tin về dân cư; cấp số định danh cá nhân...

Năm 2020 được xác định là giai đoạn nước rút triển khai và cơ bản hoàn thành dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an. Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và tính cấp bách của dự án này, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH, là trách nhiệm của toàn lực lượng Công an tỉnh. Căn cứ kế hoạch tổng thể triển khai dự án của Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng kế hoạch số 539/KH-CAT(PV01-PC06) ngày 18/3/2020 về triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phân công trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị nghiệp vụ và thời gian chi tiết thực hiện.

Để nâng cao nhận thức, năng lực công tác, tạo sự thống nhất trong quá trình thực hiện, Công an tỉnh đã quán triệt đến 100% CBCS, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng cảnh sát QLHC về TTXH từ tỉnh đến địa phương, công an xã, phường, thị trấn về nội dung, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, nội dung quy trình thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và kiểm tra, phúc tra thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trách nhiệm của công an các cấp trong việc cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, đến nay về cơ bản đã hoàn thành việc thu thập phiếu thông tin dân cư. Cụ thể đã thu thập được 1.280.493 phiếu/1.304.061 nhân khẩu, đạt gần 99%. Để đảm bảo dữ liệu thu thập được chính xác trước khi chính thức nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra, phúc tra lại thông tin đã được thu thập, yêu cầu bổ sung, cập nhật các thông tin còn thiếu hoặc chưa đúng. Theo đó, Công an tỉnh thành lập đoàn kiểm tra do đồng chí Phó Giám đốc làm trưởng đoàn đã tiến hành phúc tra 1448 phiếu đã phúc tra của Công an cấp huyện, 38 phiếu đã phúc tra của công an cấp xã. Đồng thời, công an huyện cũng tiến hành phúc tra 155.932 phiếu đã phúc tra của công an cấp xã. Từ đó xác định được số phiếu còn thiếu thông tin hoặc chưa đúng để có thể kịp thời bổ sung, chỉnh sửa.

Công an các địa phương hiện đang đẩy mạnh hoàn thiện thu thập phiếu thông tin dân cư đối với những hộ gia đình đi vắng, các trường hợp công dân từ tỉnh ngoài chuyển đến đăng kí hộ khẩu thường trú và các trường hợp mới sinh. Cùng với việc gấp rút thu thập, kiểm tra thông tin, Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng Hậu Cần và phòng Cảnh sát QLHC về TTXH tiến hành khảo sát vị trí, địa điểm lắp đặt trang thiết bị, đường truyền trên địa bàn tỉnh để vận hành đề án.

Những kết quả đạt được đến thời điểm hiện tại đã tạo tiền đề căn bản cho giai đoạn nước rút hoàn thành dự án tại Công an tỉnh Bắc Ninh, phấn đấu cơ bản hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp số định danh cho công dân trước ngày 01/12/2020, hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30/4/2021.

Tin tưởng rằng với sự quyết tâm cao của tất cả các ban, ngành, đoàn thể liên quan, đặc biệt là lực lượng Công an cùng với sự đồng thuận, ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của tỉnh ta sẽ đạt được những mục tiêu đã đề ra và hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Qua đó, góp phần đảm bảo tiến độ của việc thực hiện Đề án trên cả nước, đáp ứng tốt yêu cầu cải cách hành chính, giảm giấy tờ và thủ tục cho công dân, tổ chức trong tình hình hiện nay.

Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị.