Đảng ủy Công an tỉnh tập trung chỉ đạo đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đăng vào 13/05/2020
Xác định công tác tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ để đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc diễn ra thành công theo đúng kế hoạch, đồng thời tích cực chuẩn bị những điều kiện cần thiết tổ chức Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Quán triệt các văn bản hướng dẫn của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy về đại hội đảng các cấp, Đảng ủy Công an tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội. Đồng thời chỉ đạo các chi, đảng bộ xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội; chuẩn bị tốt các văn kiện đại hội và báo cáo công tác nhân sự cấp ủy, trình Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh phê duyệt.

Đảng ủy Công an tỉnh đã lựa chọn 3 chi, đảng bộ tổ chức đại hội điểm gồm Đảng bộ Phòng Tham mưu, Đảng bộ Phòng Cảnh sát kinh tế và Chi bộ Phòng An ninh kinh tế. Sau khi 3 đại đội điểm diễn ra thành công, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm để các Chi, đảng bộ còn lại tổ chức Đại hội theo kế hoạch, đảm bảo tính kế thừa, nghiêm túc; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Trong quá trình chuẩn bị đại hội cấp cơ sở, các đ/c ủy viên BTV Đảng ủy và 03 Tổ công tác giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn nghiệp vụ trong việc chuẩn bị, tổ chức đại hội của các chi, đảng bộ cơ sở.

Đến nay, công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ Công an tỉnh đã và đang triển khai theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra. Dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thiện dự thảo lần 3, xin ý kiến đóng góp của các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Bí thư các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy theo đúng trình tự, thủ tục, phát huy tình thần dân chủ và trí tuệ tập thể.

Về công tác nhân sự đại hội, Đảng ủy Công an tỉnh đã bám sát quy định của cấp trên để xây dựng kế hoạch, phương hướng nhân sự và thực hiện quy trình các bước theo quy định.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, tích cực, tin tưởng rằng Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Qua đó không ngừng xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh ngày càng vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần đảm bảo tốt ANTT, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị