Đánh giá công tác xác định Chỉ số cải cách hành chính trong Công an tỉnh năm 2019.

Đăng vào 06/02/2020
Ngày 28/11/2019, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác xác định Chỉ số cải cách hành chính trong Công an tỉnh năm 2019; kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an tỉnh Bắc Ninh năm 2019.

     Năm 2019 là năm đầu tiên Bộ công an chỉ đạo triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong CAND. Ngay sau khi nhận được Kế hoạch của Bộ công an, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, trong đó nêu rõ mục tiêu, yêu cầu, đối tượng, phạm vi, thời gian thực hiện, nội dung, phương pháp đo lường sự hài lòng; đồng thời phân bổ 300 phiếu đến Công an các đơn vị, địa phương, Công an các xã.

     Qua phân tích thông tin cho thấy, mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Công an tỉnh đã cơ bản đáp ứng được mục tiêu đề ra, điều đó cho thấy quyết tâm của lãnh đạo công an tỉnh và sự nỗ lực của Công an các đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng lên rõ rệt.

     Cũng tại hội nghị, Công an tỉnh đã quán triệt những nội dung cơ bản để triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong Công an nhân dân.

     Trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức của các cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an tỉnh, đặc biệt là các lĩnh vực, nội dung người dân, tổ chức mong muốn được cải thiện nhiều hơn.

Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị