Bắc Ninh: Làm tốt công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng

Đăng vào 19/12/2016
(TG)-Làm tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở Bắc Ninh đã góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền sâu rộng, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 28/12/1996, Chỉ thị số 60-CT/TW ngày 22/12/2000 của Bộ chính trị và Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 22/5/1997 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; trong  những năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh đã chủ động phối kết hợp với các ngành chức năng tham mưu, chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện các nội dung chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy, đối tượng được cấp báo ngày càng được mở rộng. 

Hiện nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cấp Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Xây dựng Đảng, Tạp chí Tuyên giáo, Tạp chí Thanh niên tới 126 đảng bộ xã, phường, thị trấn trong tỉnh; hàng ngày cấp 1.584 tờ/số báo Nhân dân đến các chi bộ nông thôn, đoàn thanh nhiên các xã, phường, thị trấn, điểm bưu điện văn hóa xã, nhà văn hóa thôn, đảng viên 60 tuổi Đảng trở lên và các đồng chí nguyên là Lãnh đạo chủ chốt tỉnh; cấp trên 6.000 tờ/số Báo Bắc Ninh đến các chi bộ nông thôn, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân xã, phường, thị trấn, các đồng chí đảng viên 50 tuổi Đảng trở lên, các đồng chí nguyên là Tỉnh ủy viên, Trưởng, Phó các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể nhân dân tỉnh; nguyên là Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, ĐUTT; nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, ĐUTT và nguyên là Tỉnh ủy viên, Trưởng, Phó các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể nhân dân tỉnh Hà Bắc nghỉ hưu tại Bắc Ninh, các đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo xã, phường, thị trấn, Trưởng thôn không là Bí thư chi bộ và các đồng chí nguyên là Lãnh đạo chủ chốt tỉnh. 

Làm tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở Bắc Ninh đã góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền sâu rộng, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, các nhân tố điển hình, tiên tiến trên các lĩnh vực; giúp địa phương, đơn vị chủ động xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trên các lĩnh vực mà báo chí phản ánh; thông qua việc đọc và làm theo báo Đảng đã góp phần cổ vũ, động viên quần chúng nhân dân tham gia tích cực việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh./.

Trần Thị Thu Hiền
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh