Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương khóa XIII

Đăng vào 18/08/2022

Tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã quán triệt NQ số 18, NQ số 19 và NQ số 20 của Hội nghị lần thứ năm BCH TW khóa XIII. Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị quán triệt nội dung cơ bản NQ số 21 ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành TW khóa XIII về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Hội nghị nhằm đã góp phần quán triệt, thông tin sâu hơn, giúp cán bộ lãnh đạo chủ chốt công an các đơn vị, địa phương nhận thức đầy đủ, sâu sắc những quan điểm, định hướng cơ bản trên các lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, nông nghiệp, nông dân, nông thôn, kinh tế tập thể, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, kịp thời phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp.

Sau hội nghị, công an các đơn vị địa phương tiếp tục phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng để các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên CAND nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi trong các NQ tạo sự thống nhất về tư tưởng và trong tổ chức thực hiện. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết phù hợp với đặc điểm đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, theo tinh thần đổi mới, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương khóa XIII nhanh chóng đi vào cuộc sống, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra. Tích cực tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong quá trình triển khai NQ Đại hội XIII của Đảng; đồng thời lan tỏa kết quả phong trào thi đua, cuộc vận động trong CAND, kịp thời biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ CAND.