Xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Đăng vào 16/08/2022

Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, BCĐ 138 xã Mộ Đạo đã chỉ đạo triển khai hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn. Do đó, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của địa phương đã đạt được một số kết quả nổi bật: Các mô hình phong trào trên địa bàn luôn được củng cố, duy trì, hoạt động có hiệu quả; công tác tuyên truyền vận động nhân dân được đẩy mạnh, quần chúng nhân dân trên địa bàn tự giác chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, tích cực, tự giác tham gia công tác đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và các phong trào cách mạng khác của địa phương từ đó đã ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đình Lợi ghi nhận, chúc mừng những thành tích trong triển khai cụ thể hóa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của nhân dân và cán bộ xã Mộ Đạo trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh thời gian tới, Ban Chỉ đạo 138 các cấp tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên về công tác xây dựng phong trào và tổ chức Ngày hội hàng năm hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương; Kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào.

Đối với Ban chỉ đạo 138 xã Mộ Đạo, tiếp tục quan tâm chỉ đạo tổ chức, không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức công tác xây dựng phong trào nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT; lồng ghép công tác tuyên truyền về phong trào gắn với các cuộc vận động, phong trào ở địa phương, nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng; cụ thể hóa phương pháp xây dựng phong trào phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; chú trọng xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Tại ngày hội, các ban ngành đoàn thể, các khu dân cư và trường học trên địa bàn xã đã ký Giao ước thi đua thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Nhân dịp này, nhân dân và cán bộ xã Mộ Đạo vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ Công an và UBND tỉnh; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích được Công an tỉnh và UBND huyện khen thưởng.