Việt Nam không chấp nhận việc lợi dụng tôn giáo để hoạt động chính trị, chia rẽ dân tộc

Đăng vào 30/08/2021