Tổng kết 10 năm xây dựng toàn diện Công an cấp huyện

Đăng vào 25/06/2020

Bộ trưởng Tô Lâm đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích, kết quả, đóng góp to lớn của Công an các đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 03. Qua 10 năm thực hiện, lực lượng công an cấp huyện đã được tăng cường về mọi mặt để đủ sức đảm bảo an ninh, trật tự từ cơ sở.

Cụ thể, hàng năm, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an cấp huyện trực tiếp thụ lý, giải quyết khoảng 90% số vụ phạm pháp hình sự trong toàn quốc; lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm Công an cấp huyện thụ lý, điều tra khoảng 80% các vụ án trong tổng số án thụ lý của Cơ quan Cảnh sát điều tra trên toàn quốc, nhờ đó chuyển hóa được nhiều địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, tạo sự chuyển biến tích cực góp phần bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng công an cấp huyện vững mạnh toàn diện, thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm đầu tư cho Công an cấp huyện; huy động sức mạnh của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị ở địa phương tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn cấp huyện; tăng cường quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan tư pháp, các ban, ngành, đoàn thể các cấp trong công tác xây dựng toàn diện Công an cấp huyện.

Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy Công an các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị; điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Công an ở cả 4 cấp theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.  Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, Thủ trưởng Công an cấp tỉnh, cấp huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng toàn diện Công an cấp huyện; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác điều tra và quản lý nhà nước về ANTT của Công an cấp huyện; xây dựng đội ngũ cán bộ Công an cấp huyện có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, am hiểu kiến thức xã hội, phong tục tập quán, nắm chắc địa bàn, gần dân, sâu sát cơ sở, có trình độ ngoại ngữ, tiếng dân tộc cần thiết, có tư duy sáng tạo, khả năng ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ các yêu cầu công tác. Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền vận động nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận, ủng hộ, tham gia của toàn xã hội trong xây dựng toàn diện Công an cấp huyện...